PROVOZNÍ ŘÁD

Všeobecný provozní řád:

Centrum je určeno k rekreačnímu sportovnímu vyžití členům spolku.
Centrum je v provozu dle otevírací doby, která musí být bezpodmínečně dodržována.
Vstup do centra je možný jen s platným průkazem členství  či zaplaceným kreditem nebo jednorázovým vstupem. Návštěvníci jsou povinni při vstupu do centra se prokázat platnou členskou kartou nebo ihned při vstupu zaplatit jednorázové vstupné.
Vstup do centra je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi se světlou podrážkou a ve vhodném pro cvičení určeném sportovním oblečení.
K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Šatní skříňka není trezor! Nenechávejte ve skříňce cennosti a hodnotné věci.
Odkládání oblečení a jiných větších věcí jako batohů, tašek, mobilních telefonů je mimo prostor šatny zakázáno.
V prostorách centra platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů.
Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje ve sportovních (cyklo apod.) plastových obalech ideálně s rychlouzávěrem (ne PET lahve).
Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor centra zakázán.
Za chování, pohyb a pobývání dětí a mladistvých v celém areálu, zvláště pak při provozování sportovních aktivit, odpovídají rodiče.
Návštěvník přítomný v centru neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným cvičícím.
Provozovatel, správce či obsluha  nesou odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru centra.
Úklid je prováděn 1x denně mytím podlahy ve společných veřejných prostorách a minimálně 1x denně ošetřením podlahy ve cvičebních prostorách. Hygienické zařízení je umýváno minimálně 1x denně na vlhko saponátem a dezinfekčním prostředkem.
Viditelné poškození či znečištění sportoviště bude pokutováno částkou 500,- Kč.
Návštěvníci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru spolku, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu.
Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit provozovateli, správci, obsluze nebo některé z odpovědných osob.
Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a cvičebního vybavení je zakázáno.
Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech cvičenců do prostor centra.
Návštěvníci v prostorách centra užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji nahlásit provozovateli, správci či obsluze, nebo některé z odpovědných osob. Cvičení na takovémto stroji je poté zakázáno.
Při poškození zapůjčených sportovních potřeb, si spolek účtuje odpovídající finanční náhradu poškozené věci. Při poškození nebo znečištění vybavení areálu, účtuje spolek  finanční náhradu potřebnou k uvedení poškozeného vybavení do původního stavu.
Kontrola, promazání a čištění strojů probíhá dle požadavků výrobce nebo dle potřeby.
V případě výpadku elektrického proudu jsou cvičenci povinni neprodleně opustit veškeré prostory centra.

Provozní řád lekce:

Všechny lekce H.E.A.T. PROGRAMU jsou vedeny řádně vyškolenými instruktory s platnou licencí. Klient je povinen se řídit instrukcemi a radami lektora. V případě, že klient opakovaně nebude respektovat nařízení instruktora, může být z lekce vykázán, bez nároku na vrácení vstupného.
Účastník lekcí H.E.A.T. PROGRAMU, pod vedením kvalifikovaných instruktorů prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se cvičení účastní na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.
Pokud má klient jakékoliv zdravotní omezení, které mu nedovoluje v plné míře absolvovat lekci, je povinen toto omezení instruktorovi oznámit po konzultaci s lékařem před každou lekcí. Instruktor je povinen tato omezení respektovat.
Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.
Návštěvníci jsou povinni udržovat pořádek a čistotu. Po každé lekci musí řádně očistit za použití hygienických prostředků pás, prostředky jsou v sále k tomuto účelu volně přístupné.
Návštěvník nesmí v nepřítomnosti instruktora manipulovat s cvičebními pomůckami. Každou závadu či nedostatek na cvičebních pomůckách neprodleně nahlásí instruktorovi a ten zjedná nápravu.
Vstup do sálu je povolen jen ve cvičebním úboru a čisté sportovní obuvi. Každý návštěvník by měl mít s sebou čistý ručník a dostatečnou zásobu tekutin. Tekutiny je možno nosit do sálu pouze v uzavřené nádobě.
Doporučujeme návštěvníkům, aby si každou plánovanou lekci předem rezervovali (viz rezervační podmínky). Pokud tak neučiní, může se stát, že lekce bude již plně obsazená a nebudou ji moci absolvovat.

Děkujeme Vám, že akceptujete naše požadavky. Jsou vytvořeny pro Vaše bezpečí a pohodlí, a jsou bez výjimky platné pro všechny návštěvníky.