GDPR

Zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje o členech spolku zpracovává společnost R.S.T. z.s., IČ 06407331, se sídlem Plzeňská 1179, 334 41 Dobřany (dále jen „Správce“) podle platných obecně závazných právních předpisů zpracovává ve smyslu GDPR (Obecné nařízení na ochranu osobních údajů) platného jednotně v rámci EU od 25. května 2018 (v Česku toto nařízení nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) tyto osobní údaje, které jste jí poskytli v minulosti ve spojení se založením účtu v zapsaném spolku R.S.T. z.s. a evidence členství v tomto zapsaném spolku.

2. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základy a tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.) Za účelem evidence rezervací a případné komunikace ohledně změny rezervací jsou zpracovávány tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

3. Ponecháním si členské karty R.S.T. z.s. souhlasíte s výše uvedeným zpracováním a udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to vrácením členské karty (zrušením účtu), kdy budou odstraněna veškerá Vaše osobní data, případně osobně na recepci požádáním o vymazání emailové adresy a telefonního čísla (tímto úkonem přijímáte riziko, že nemůžete být informován/a o změně či zrušení Vaší rezervace, o blížícím se termínu propadnutí Vašeho kreditu apod.).

4. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány a uchovávány po dobu trvání účelu zpracování.

5. Osobní údaje uvedené v bodě 2 bude zpracovávat Správce prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a zpracovatel Milan Vorel, IČ 86791567 (provozovatel rezervačního systému iSport).

6. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a) Poskytovatel softwaru Milan Vorel, IČ 86791567 (provozovatel rezervačního systému iSport).
b) Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.
c) Za určitých, přesně definovaných, podmínek je Správce povinen některé osobní údaje klientů nebo zaměstnanců předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

7. Správce nemá úmysl poskytovat osobní údaje nikomu dalšímu ani do třetích zemí.

8. Zákazník má právo obdržet od správce osobní údaje, které se ho týkají. Dále má právo přístupu k jeho osobním údajům zpracovávaných Správcem, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

9. Jsem informován o tom, že v případě odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát členem zmíněného spolku.

10. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
· mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
· požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
· na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl.17 Nařízení,
· na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
· na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
· odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
· podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

11. Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce (výše zmíněný sportovní spolek/oddíl/klub) moje fotografie,  videa,  zvukové záznamy,  sportovní výsledky za účelem:
·marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích),
·prezentace na webu,
·prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
·prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

12. Požadavek na poskytnutí osobních údajů není samoúčelný. Spolek potřebuje své členy jednoznačně identifikovat, aby jim mohl mimo jiné zajistit plnohodnotné využívání všech práv a výhod spojených s členstvím. Spolek má zejména potřebu jednoznačně prokázat počet členů v případech, kdy spolek žádá o dotaci či grant a podmínkou je velikost členské základny.

13. Správce můžete kontaktovat na e-mailu: heat.dobrany@seznam.cz či písemně na adrese sídla Správce (R.S.T.z.s.,Plzeňská 1179, 334 41 Dobřany).